Condicions Particulars del Servei BrandIntel Smart

Actualitzat: 29/02/2024
Versió: 1.0

El Servei consisteix en el rastreig de la presència de Marca en tots els canals de venda digitals per tal d’identificar usos de marca indeguts de diversa índole i en múltiples entorns, com mercats web, xarxes socials, pàgines web, botigues d’aplicacions, publicitat en cercadors i aplicacions de compra i xat.

Depenent de la classe de Servei contractat (Smart, Medium o Enterprise), el Servei inclou:

 • Monitoratge de dominis (idèntics o similars a la marca)
 • Monitoratge de tots els dominis genèrics (gTLDs)
 • Monitoratge de la majoria dels dominis de codi de país (ccTLDs)
 • Generació automàtica de les potencials variants de marca (amb programari propietari)
 • Escaneig dels fitxers de zona de dominis i estadístiques del trànsit del sistema de noms de domini
 • Sistema d’alertes (diari, setmanal o mensual)
 • Accés a l’històric de resultats
 • Informes (inicial i/o de seguiment) amb tots els dominis registrats en format descarregable)
 • Anàlisi legal

1.- Aquestes Condicions particulars del Servei, juntament amb les Condicions generals de Servei, regulen les relacions de prestació de Serveis sorgides entre UBILIBET, SL (d’ara endavant, UBILIBET), amb domicili social al carrer Ulldecona, 21, planta 1, 08038, Barcelona (Espanya) i el Client, en tot allò que no estigui expressament previst o regulat al Contracte de Serveis específic que se subscrigui en cada cas concret entre UBILIBET i el Client.

2.- Aquestes Condicions particulars entraran en vigor en el moment en què el Client contracti per primera vegada el Servei i estaran vigents mentre el Client mantingui el servei contractat o, si no, mentre no se substitueixin per una altra versió posterior.

3.- El Client haurà d’informar UBILIBET de les paraules per a les quals vol activar el monitoratge de dominis, i també haurà d’indicar les adreces de correu electrònic a les quals vol rebre les alertes. Qualsevol inexactitud en les dades facilitades (o canvi de dades no comunicades) serà responsabilitat del Client.

4.- UBILIBET es compromet a actuar de forma diligent i de bona fe en les relacions amb el Client, així com a prestar els serveis d’acord amb els termes establerts. Per prestar el servei, UBILIBET fa servir com a suport la tecnologia d’un altre proveïdor. Per tant, UBILIBET no es fa responsable dels errors aliens o de tercers.

UBILIBET té la màxima experiència i treballa amb gran rigor, però no pot garantir en cap cas l’èxit i la detecció de tots els dominis fraudulents o sospitosos a la xarxa. En consequència, UBILIBET no serà responsable tampoc si no s’indiquen expressament alguns dominis com a sospitosos.

5.- El Client és conscient i sap que contracta el servei de monitoratge per rebre alertes setmanals amb l’escaneig de nous dominis detectats i que inclouen les paraules seleccionades i que no hi ha una garantia total de detecció dels dominis sospitosos. Per tant, és deure i responsabilitat del Client revisar les alertes.

Tingueu en compte que hi pot haver dominis que no incloguin les paraules seleccionades i que, així i tot, en el contingut del domini es puguin estar infringint els vostres drets. Aquest tipus d’infraccions no es poden detectar amb aquest servei a causa del seu abast limitat.

6.- UBILIBET només farà recomanacions. Les recomanacions d’UBILIBET no tenen en cap cas un caràcter vinculant. UBILIBET només comunicarà aquells casos de les alertes que consideri oportuns, sense necessitat d’aclarir cada domini. UBILIBET sempre actuarà per ordre del Client per endegar qualsevol acció posterior, mai per iniciativa pròpia. És el Client qui decideix i dona l’ordre per iniciar accions contra el domini sospitós o fraudulent.

7.- Les accions posteriors contra aquests dominis NO estan incloses en el preu del servei de monitoratge.

8.- El preu per servei serà l’indicat pel consultor assignat. Es tracta d’un cost per paraula monitorada.

9.- La durada del servei és anual (1), renovable per períodes iguals (1) i pagador per avançat (durant la contractació i a l’inici de les renovacions successives). El servei es renovarà automàticament si no hi ha un preavís per escrit de trenta (30) dies abans de l’expiració del servei.

10.- En cas de voler finalitzar la relació contractual de manera anticipada, el Client haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància a UBILIBET. Tot i això, UBILIBET comunica que aquest servei no admet devolucions, ja que, un cop abonada l’anualitat del monitoratge, el servei s’ha executat completament. A causa de la naturalesa del servei, UBILIBET no farà cap reemborsament, ni total ni parcial. Això no obstant, si el Client així ho desitja, podrà continuar rebent les alertes fins al final de l’any.

11.- Característiques del Servei BrandIntel Smart:

BrandIntel Smart és un servei de vigilància de marca a Internet que té com a objectiu detectar usos d’una marca en pàgines web que NO incloguin el terme de la marca al nom del domini. En essència, el sistema associat al Servei pren la paraula clau/marca facilitada pel Client i amb aquesta dada escaneja el que està disponible a la xarxa al codi font de les pàgines web existents.

El Servei inclou:

 • alta i configuració de programari,
 • detecció de l’ús de la marca d’acord amb el que s’indica aquí, més
 • informació al Client de l’ús que es dona al lloc web “infractor” en cas que estigui actiu (per exemple, si hi ha un e-commerce operatiu amb plataforma de pagament, quina plataforma de pagament té configurada, des de quan, etc.), i
 • quatre hores d’anàlisi legal.

La posada en marxa del Servei, un cop contractat, segueix la mecànica següent: Després de l’alta i la configuració del programari després d’un procés d’onboarding, s’assigna al Client un assessor legal, amb qui es definiran de manera conjunta els tipus de pàgines (possiblement) fraudulentes d’interès, punts crítics per al client, antecedents de situacions similars i tota la informació necessària per configurar adequadament l’eina.

Un cop configurat el servei, el següent pas és una escombrada inicial de la situació de la marca i l’emissió d’un informe de dades (CSV) per al client. Aquest informe s’analitzarà cas per cas, de manera ajustada a les necessitats prèviament descrites del Client, la qual cosa marcarà l’inici del servei pel Legal Counsel, i es farà lliurament també d’un informe per la seva banda com a part de la posada en marxa del servei.

A partir d’aquest moment (posada en marxa del Servei), el Client rebrà

 • un informe setmanal de dades en format CSV per correu electrònic amb els canvis detectats setmana a setmana; aquest informe inclou l’anàlisi de les dades recopilades, elaborada per l’equip legal d’UBILIBET, a més
 • d’informes mensuals CSV també per correu electrònic, amb gràfics en format PDF que recolliran tot el que s’hagi documentat en les setmanes precedents.
 • Tres mesos després de la contractació i inici de la prestació del Servei se celebrarà una primera reunió amb el Client: s’analitzarà la correspondència del que s’ha contractat amb les necessitats reals del Client i, si escau, la necessitat d’ajustaments dels paràmetres de la plataforma i/o de les anàlisis legals. El resultat d’aquesta reunió —amb els ajustaments que s’haurien d’implementar, si escau— serà definitiu i es mantindrà fins al final del període del Servei contractat. No obstant això, un mes abans de l’expiració del servei es mantindrà una reunió amb el Client per confirmar la continuïtat i oferir l’oportunitat, si escau, de modificar paràmetres del servei per al següent any de vida.

En tot cas, les accions legals derivades de les anàlisis efectuades, com ara l’elaboració i la tramesa de requeriments, les compravendes de dominis, els procediments UDRP/ADR o similars, es pressupostaran a més del cost del servei.

En qualsevol moment, sense que estigui inclòs en el contingut del Servei Smart, es poden fer a demanda auditories específiques consistents en l’anàlisi de tots els continguts web que UBILIBET detecti, sense necessitat de contractar el servei recurrent ni demanar l’anàlisi legal. El cost de l’auditoria tindria un cost que es pagaria en una única vegada i si, a més, desitgen que fem una anàlisi legal dels resultats, haurem de pressupostar les hores d’anàlisi que comportaria i pactar-ho amb el client interessat.

© UBILIBET SL

Versió gener 2024

Desplaça cap amunt