Condicions Generals de Servei

Actualitzat: 22/02/2024
Versió 2.0

I. Generals

Aquestes Condicions generals de servei contenen l’expressió completa dels acords vigents entre UBILIBET i el Client, i substitueixen i anul·len qualsevol altre contracte o acord previ entre ells en relació amb aquest objecte. S’exclou el que UBILIBET i el Client han acordat per a serveis específics, el que es preveu en les Condicions concretes de cada servei, quan n’hi hagi, i el que es preveu en ofertes específiques per a serveis concrets. L’ordre de prevalença és: (1) condicions de l’oferta, (2) condicions específiques de cada servei i (3) aquestes Condicions generals.

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes Condicions generals de servei (en endavant, CGS), junt amb les condicions particulars que es puguin establir en cada cas, regulen les relacions de prestació de serveis sorgides entre UBILIBET, S. L. (en endavant, UBILIBET), amb domicili social a C/ Ulldecona, 21, planta 1, 08038, Barcelona (Espanya), i els tercers (en endavant, el Client) que contracten els serveis que ofereix UBILIBET.

Les condicions particulars aplicables són, si escau, les pactades  degudament amb el Client per a cada cas específic. Totes dues condicions, generals i particulars, són les condicions contractuals aplicables a les relacions del Client amb UBILIBET. En cas de contradicció entre les CGS i les condicions particulars o específiques dels serveis o productes contractats pel Client, preval el que s’estableix en les darreres.

2. Identificació i descripció dels serveis

Aquestes CGS s’apliquen a tots els serveis que ofereix UBILIBET. La descripció en detall dels serveis i del seu funcionament està disponible al lloc web d’UBILIBET (https://www.ubilibet.com) i es pot trobar en les condicions particulars corresponents, pactades en cada cas amb el Client.

3. Acceptació i vigència de les Condicions Generals de Servei

Aquestes CGS entren en vigor en el moment en què el Client contracta per primera vegada qualssevol dels productes o serveis que ofereix UBILIBET. Des d’aquest moment, les CGS són d’aplicació general a tots els productes i serveis que el Client contracta amb UBILIBET, sens perjudici que cadascun d’ells també es regeixi per les seves pròpies condicions particulars.

Aquestes CGS estan vigents mentre que el Client té algun producte o servei contractat a UBILIBET o, quan no en tingui, mentre que no se substitueixin per una altra versió posterior.

S’entén que UBILIBET accepta la contractació quan UBILIBET activa el servei i/o acorda prestar els serveis contractats indicant-ho amb una confirmació. Per als productes l’activació dels quals no és immediata, les CGS s’apliquen en el moment en què es comunica la confirmació de prestació de servei.

L’acceptació d’aquestes condicions implica l’acceptació de les polítiques establertes per les organitzacions reguladores del producte o servei del qual es tracti (per exemple: IANA, ICANN, Red.es, etc.).

4. Procés d'alta del Client, contractació dels serveis i obligacions del Client

Poden contractar els serveis les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques. En el cas de les persones jurídiques, la contractació dels serveis l’ha de dur a terme un apoderat, un representant legal de l’empresa o algun treballador degudament autoritzat.

Perquè es pugui efectuar la corresponent alta del Client i la contractació d’algun dels serveis que ofereix UBILIBET, el Client ha de facilitar algunes dades personals mitjançant el formulari de contractació que se li dona. El Client és responsable del fet que les dades aportades durant el registre o la contractació dels serveis siguin verídiques i exactes.

Així mateix, el Client es compromet a informar UBILIBET immediatament de qualsevol canvi, modificació o inexactitud en les dades personals sempre que n’hi hagi i, especialment, en la informació necessària per gestionar el servei prestat. El Client és responsable de mantenir actualitzada la informació facilitada a UBILIBET vinculada al servei concret i per a la correcta facturació dels serveis.

El Client és l’únic responsable d’informar UBILIBET de qualsevol canvi pel que fa a les persones de contacte amb les quals UBILIBET gestiona els serveis contractats.

El Client té l’obligació de facilitar a UBILIBET les dades necessàries que li reclamin i exigeixin les autoritats pertinents pel que fa als serveis contractats. Tot això per tal de complir les polítiques i normatives aplicables, així com per poder prestar correctament els serveis. A tall d’exemple i sense caràcter exhaustiu, per a algunes extensions, cal aportar documentació identificadora del titular o del contacte administratiu, la qual el Client ha d’aportar com més aviat millor quan se li demani; igualment, el Client ha de facilitar la documentació identificadora necessària, degudament signada i segellada, per portar a terme les transferències de titularitat de dominis.

Si el Client comunica a UBILIBET dades inexactes o incompletes, o si els sistemes de seguretat d’UBILIBET detecten que alguna de les informacions que el Client ha facilitat poden ser inexactes, estar incompletes o donar peu a un possible ús fraudulent del servei contractat, UBILIBET es reserva el dret —una vegada es constati aquest extrem— a no activar i/o a suspendre el servei fins que el Client rectifiqui aquests errors i fins que faciliti la informació addicional que li demani UBILIBET per activar o reactivar el servei (el que escaigui en cada cas). UBILIBET es reserva aquest dret també en el cas que les entitats competents (per exemple: bancs o titulars de targetes de crèdit) rebutgin els pagaments efectuats pel Client. En cas que ja s’hagi activat el servei, UBILIBET es reserva el dret a anul·lar-lo definitivament si no es rectifiquen els errors, es facilita la informació sol·licitada o es regularitzen els pagaments pendents (el que escaigui en cada cas) al més aviat possible des que UBILIBET li demani.

5. Drets i obligacions d'UBILIBET

UBILIBET es compromet a actuar d’una manera diligent i amb bona fe en les relacions amb el Client, així com a prestar els serveis d’acord amb els termes establerts en aquestes CGS i en les condicions particulars aplicables.

UBILIBET assegura que té els mitjans tècnics necessaris per garantir en tot moment la prestació dels serveis contractats oferint la millor qualitat a l’hora de prestar el servei. Això no obstant, UBILIBET pot reservar-se el dret a interrompre el servei contractat en cas d’incidències externes i/o causades per tercers i fora del seu control, que poden suposar la suspensió temporal o indefinida del servei (per exemple: problemes en la xarxa d’Internet, averies dels servidors, així com reparacions tècniques i/o de manteniment dels equips, imprevisibles i que no pertanyin a UBILIBET). En cas d’interrupció del servei, UBILIBET es compromet a restaurar-lo al més aviat possible. El Client accepta suportar dins dels límits raonables aquests riscos i imperfeccions o indisponibilitat dels serveis d’una manera molt puntual a causa dels incidents que poden sorgir per qüestions tècniques o per tercers.

Igualment, UBILIBET ha de procurar activar els serveis en el moment i les condicions pactades, però no és responsable de l’activació tardana per circumstàncies o esdeveniments que estan fora del seu control, com ara la demora o el mal funcionament atribuïble a tercers operadors, així com per casos fortuïts o de força major. En aquest sentit, el Client accepta i reconeix que UBILIBET no pot ser tinguda de cap manera com a responsable de retards o fallades en la prestació del Servei per causes que excedeixen del control raonable d’UBILIBET, com ara, entre d’altres: (i) cas fortuït o força major; (ii) esdeveniments dependents de tercers com ara, entre d’altres, interrupció o mal funcionament dels serveis d’operadors de telecomunicacions i/o línies elèctriques o actes o omissions de l’autoritat de registre competent, o de les autoritats judicials, policials o administratives; (iii) mal funcionament dels terminals o d’altres sistemes, maquinari o programari, utilitzats pel Client. En cas d’interrupció del Servei, UBILIBET es compromet a restaurar el Servei al més aviat que es pugui. El Client també accepta que UBILIBET no pot ser tinguda en cap cas com a responsable dels actes o omissions imputables al Client i contraris o en conflicte amb les obligacions assumides per aquest en el sentit d’aquestes Condicions generals i/o una Ordre de servei, així com tampoc no pot ser tinguda com a responsable de les fallades de funcionament degudes a defectes en els mitjans necessaris per a l’accés al Servei, o l’ús inadequat d’aquests i/o els mètodes d’accés al Servei per part del Client o de tercers. UBILIBET no pot ser en cap cas ser considerada responsable davant del Client ni davant de tercers per la pèrdua de beneficis o d’ingressos, ni per qualsevol altra forma de pèrdua de beneficis o danys indirectes o resultants relacionats amb el rendiment d’aquestes Condicions i/o una Ordre de servei. UBILIBET és responsable davant el Client dels danys i perjudicis directes i previsibles causats per UBILIBET com a resultat del seu incompliment de Contracte, però no és responsable d’altres danys que no siguin directes i previsibles. Quan la pèrdua patida inclogui una sèrie de successos relacionats, es consideraran en aquests termes com un únic succés.

UBILIBET no exclou ni limita de cap manera la seva responsabilitat quan sigui il·legal fer-ho. Això inclou la responsabilitat per mort o lesions personals causades per negligència de UBILIBET o dels seus empleats, agents o subcontractistes; o per frau.

UBILIBET no és responsable de les pèrdues comercials. Si el Client utilitza els productes amb finalitats comercials, empresarials o de revenda, UBILIBET no respon (la llista següent és merament enunciativa i no limitativa) ni per lucre cessant, ni per pèrdua de negoci, ni per interrupció del negoci, ni per pèrdua d’oportunitats de negoci. Tampoc no és UBILIBET responsable de cap dany o pèrdua, sigui directa o indirecta, que el Client pugui patir com a resultat de qualsevol virus, troià o un altre dispositiu inhabilitant que causi problemes en els serveis o sistemes.

El Client i UBILIBET exclouen de manera expressa qualsevol dret de tercers que altrament podrien tenir dret a exigir el compliment dels termes del Contracte com si fossin part d’aquest.

La responsabilitat d’UBILIBET davant del Client no superarà en cap cas un import equivalent al cost dels serveis pagats pel Client en els dotze últims mesos.

En qualsevol cas, UBILIBET ha de proporcionar al Client tota la informació relativa als serveis contractats i sobre les possibles incidències o problemes que es donin en relació amb aquests.

UBILIBET també s’obliga a complir la normativa vigent aplicable per a cada servei contractat.  Així mateix, tota la informació o documentació que el Client aporta a UBILIBET per contractar algun dels seus serveis es considera informació confidencial, es tracta com a tal i no s’ha de comunicar a tercers sense el seu consentiment. UBILIBET assegura que té les mesures de seguretat raonablement necessàries per protegir la informació que li proporciona el Client i per prevenir-ne l’accés no autoritzat.

D’altra banda, UBILIBET té dret a facturar al Client el preu pactat per la prestació dels serveis i a exigir el pagament en cas de demora. UBILIBET pot fer ús de la informació aportada pel Client per obtenir i requerir els pagaments pendents.

UBILIBET es reserva el dret de modificar els preus vigents en qualsevol moment, donant un preavís de 30 dies. Si el Client no hi està d’acord, tindrà dret a cancel·lar el contracte (llevat que el canvi de preu el beneficiï o estigui relacionat amb la inflació o amb un augment del preu dels serveis dels proveïdors d’UBILIBET).

UBILIBET ha de col·laborar amb les Autoritats competents en tots els casos en què se li sol·liciti informació i/o dades necessàries per perseguir actes il·lícits. Els serveis es poden suspendre, cancel·lar o transferir a petició de les autoritats competents.

UBILIBET, pel que fa a la prestació de serveis, no té l’obligació general de controlar la informació que transmet o emmagatzema, ni té l’obligació general de cercar activament fets o circumstàncies que revelen la presència d’activitats il·lícites. En tot cas, si UBILIBET s’assabenta de qualsevol irregularitat o de presumptes activitats il·lícites, ha de complir les seves obligacions legals en la matèria i, atès el cas, es reserva el dret a informar l’autoritat judicial o administrativa que fa les funcions de control. En aquest cas, a petició de l’autoritat competent, pot donar informació en el seu poder que permet la identificació del destinatari dels seus serveis, a fi d’identificar i de prevenir activitats il·lícites. UBILIBET ha d’actuar amb promptitud en cas que, a petició de l’autoritat judicial o administrativa competent, hagi d’impedir l’accés als seus serveis i/o ha d’informar les autoritats competents si té coneixement del caràcter il·lícit o perjudicial per a un tercer de l’ús que algun dels seus Clients fa dels seus serveis.

UBILIBET no actua en qualitat d’àrbitre en la resolució de disputes entre el Client i tercers en relació amb alguns serveis contractats, com ara els noms de domini.

En cas de conflicte relatiu a l’atribució d’un nom de domini, el Client es compromet a seguir les normes sobre la resolució de conflictes establertes per la ICANN i/o les autoritats d’assignació o els registres responsables de l’administració dels diversos noms de domini, segons escaigui. Per tant, quan se li requereixi, el Client s’ha de sotmetre a les polítiques de disputes establertes per a cadascuna de les extensions que té.

6. Condicions d'ús del servei o producte contractat

Es prohibeix l’ús contrari a la bona fe dels serveis contractats. Així mateix, es prohibeix qualsevol ús dels serveis contrari a les lleis aplicables o que infringeix drets de tercers.

UBILIBET no permet de cap manera utilitzar els seus serveis per publicar, emmagatzemar o transmetre continguts de qualsevol mena que atempten contra drets fonamentals de tercers (per exemple: continguts violents, obscens, racistes, discriminatoris o que, de qualsevol manera, poden ser il·legals o susceptibles de delicte).

En particular i sense que la present relació sigui exhaustiva, es prohibeix accedir a dades personals sense consentiment o contravenint les lleis aplicables; fer servir programes informàtics per desbloquejar continguts protegits per propietat intel·lectual; i utilitzar els serveis d’UBILIBET amb finalitats il·lícites per perjudicar tercers (correu brossa, phishing, estafes, difusió de virus o qualsevol altra mena d’activitat duta a terme amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu).

Per a tots aquests casos o casos semblants, UBILIBET es reserva el dret a suspendre o anul·lar temporalment o indefinidament els serveis contractats si es detecten activitats il·lícites, de risc evident o prohibides per l’ordenament jurídic, o quan així ho imposi alguna autoritat competent, i sense necessitat d’informar el Client amb caràcter previ.

La infracció per part del Client d’alguna de les prohibicions anteriors pot suposar la resolució del seu contracte, per incompliment i sense dret a indemnització a favor del Client. En cas que qualsevol actuació portada a terme pel Client directament o indirecta (fins i tot per mitjà de la seva pàgina web o del seu correu electrònic) o per un tercer a conseqüència de negligència per part del Client pugui suposar danys o perjudicis a UBILIBET o bé a qualsevol dels seus altres clients o usuaris en general, o bé a tercers, UBILIBET podrà suspendre o cancel·lar de manera immediata els serveis prestats al Client, i/o tancar el lloc web infractor, i/o resoldre immediatament el contracte; tot això sense dret a indemnització a favor del Client. UBILIBET podrà informar d’aquesta interrupció i les seves causes al Client per mitjà del correu electrònic.

7. Condicions especials amb el registre o la renovació de dominis

UBILIBET es constitueix agent registrador d’algunes extensions de noms de domini, així com reseller (revenedor) d’altres.

Amb aquestes condicions generals, junt amb les condicions particulars — si n’hi ha en el cas concret— en funció del nom de domini, el Client autoritza UBILIBET per actuar pel seu compte davant els organismes o les autoritats responsables (en endavant, autoritat d’assignació) del nom de domini en qüestió, per dur a terme totes les actuacions necessàries per a l’assignació i la renovació del nom de domini, incloent-hi els pagaments corresponents, així com per a la recepció de comunicacions.

UBILIBET informa adequadament el Client i aquest està al corrent de les normes i dels procediments vigents, dels termes i de les condicions, de les tarifes i la forma de pagament, i dels requisits tècnics establerts per al registre de noms de domini en les diverses extensions en les quals té interès.

Mitjançant aquestes Condicions, el Client reconeix i accepta que l’incompliment d’aquestes normes, en els casos en els quals s’estableixi així, suposa la pèrdua del nom de domini i la seva possible reassignació.

Així mateix, el Client reconeix que, al llarg d’aquest document, se li ha informat de la importància de mantenir actualitzada en tot moment la informació facilitada a les autoritats d’assignació en relació amb els dominis i que, d’haver-hi cap falsedat o inexactitud en les dades, això pot causar la baixa del nom de domini en qüestió.

El Client sap que és l’únic responsable del compliment de les obligacions derivades del nom de domini de la seva titularitat, per la qual cosa afirma que el nom de domini no viola drets de tercers i es destina a finalitats lícites.

El Client és conscient que existeixen procediments de resolució de disputes de dominis en els quals pot ser requerit i que té l’obligació de ser-hi part si hi ha un conflicte.

Igualment, el Client consent que les seves dades es poden cedir a aquestes autoritats d’assignació amb la mera finalitat de registre i renovació, així com perquè es pugui establir una via de comunicació amb el seu contacte.

8. Alta de nou servei i formes de pagament

Atesa la personalització dels serveis que presta UBILIBET, els preus dels serveis són els que el Consultor assignat al Client facilita en el moment de l’alta i la contractació dels serveis, i els quals el Client ha acceptat.

Quan es dona d’alta un altre servei per al Client, UBILIBET genera automàticament una ordre per prestar el servei i poder fer-ne un seguiment. Aquesta generació de l’ordre suposa l’inici de la prestació dels serveis i, d’una manera simultània, l’emissió de la factura corresponent per al pagament del servei contractat pel Client.

La forma i el moment de pagament per a l’alta d’aquest nou servei són els pactats de comú acord entre UBILIBET i el Client. Per defecte, s’estableix una modalitat de pagament a 30 dies des de l’emissió de la factura corresponent. Alguns serveis només es poden prestar amb pagament a la bestreta (Adult Block, DPML, Registry Lock i TMCH —Trademark Clearinghouse—, entre d’altres).

Les formes de pagament disponibles per al Client són:

  1. Transferència bancària: es pot fer al compte facilitat d’UBILIBET a 30 o 60 dies, segons el que es pacti, des de l’inici de la prestació dels serveis. A falta de pacte exprés per escrit, el termini és de 30 dies.
  2. Domiciliació bancària: el Client ha de facilitar el codi SWIFT o IBAN del seu compte bancari per poder donar d’alta la domiciliació d’acord amb la normativa SEPA.
  3. Purchase order (ordre de compra): si s’estableix un sistema de pagament per purchase order, el Client queda obligat a facilitar el número de comanda en un termini màxim de 30 dies des que es comunica la confirmació del servei. Si el Client no notifica aquest número de comanda, UBILIBET està facultat per facturar el servei prestat sense necessitat del número de comanda. Per tant, el Client queda obligat a notificar a UBILIBET les dades relatives al número de comanda en un termini de 30 dies si vol rebre factura amb aquesta modalitat. Si no es facilita el número de comanda en el termini degut, UBILIBET pot reclamar la factura sense necessitat del número de comanda per cobrar els serveis prestats.

Si l’alta del nou servei comporta una renovació posterior, també s’ha de pactar amb el Client la modalitat de facturació per renovar el servei contractat. Per obtenir més informació, vegeu l’apartat «Renovació dels serveis».

El Client certifica que la informació facilitada i relacionada amb la facturació és vertadera i completa. Igualment, el Client accepta que és l’únic responsable de mantenir la informació actualitzada.

Les notificacions de facturació es fan conforme a les dades que facilita el Client. UBILIBET no és responsable de la no-recepció d’aquestes notificacions. El Client és responsable d’informar a UBILIBET de tota modificació en les dades.

Durant els períodes de llançament (sunrise periods), si el registre denega el nom de domini, UBILIBET retorna el 75% del pagament efectuat. El 25% restant es carrega en concepte de costos de gestió i transacció del nom de domini.

Si el registre denega els noms de domini mitjançant un procés de validació previ a la concessió, UBILIBET reemborsa el 75% de la facturació i percep el 25% del càrrec en concepte de costos de transacció i gestió.

Quan escau, UBILIBET efectua rectificacions dels pagaments fent una transferència bancària al número de compte que s’indiqui.

Impagaments: en cas de devolució, de demora o d’impagament dels rebuts, UBILIBET pot suspendre, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar abans, els serveis d’una manera total o parcial fins a rebre el pagament. La mora en el pagament de més de 30 dies des del venciment del rebut o de la factura corresponent faculta UBILIBET per anul·lar definitivament el servei, sense que per això hi hagi cap mena de responsabilitat imputable a UBILIBET i sense necessitat de requeriments ulteriors al Client.

9. Renovació dels serveis

Llevat que les condicions particulars o la naturalesa del servei suposi el contrari, la duració dels serveis és, per norma general, anual. Per tant, les renovacions també es produeixen, normalment, d’una manera anual, tret que hi hagi indicació o pacte exprés en un altre sentit.

A causa del servei de renovació automàtic prestat per UBILIBET, els serveis contractats es renoven (amb les excepcions indicades més endavant) d’una manera tàcita si el Client no expressa el contrari en els períodes de preavís establerts en aquestes CGS, en les condicions particulars o en l’acord establert amb el Client (el que escaigui en cada cas). 

UBILIBET posa a disposició del Client un sistema de pagament flexible per a les renovacions de serveis amb 4 modalitats:

  • Mensual
  • Trimestral
  • Semestral
  • Anual

El Client pot canviar en qualsevol moment la modalitat triada per al pagament de les renovacions, sempre que proporcioni a UBILIBET per correu electrònic un avís previ de com a mínim 30 dies abans de la data de facturació.

UBILIBET ha de comunicar els preavisos de renovació dels serveis per correu electrònic conforme al procés que es detalla en la taula següent:

taula-avisos-CAT

Les notificacions de preavís de renovació s’envien a l’adreça electrònica que el Client especifica com a contacte responsable. Així mateix, el Client pot establir el nombre de contactes autoritzats que vulgui, perquè també rebin aquestes notificacions. El Client es compromet a mantenir actualitzada permanentment aquesta adreça electrònica. UBILIBET no és responsable del fet que les comunicacions no arribin a destí per falta d’actualització de l’adreça de correu del destinatari.

Com s’ha esmentat anteriorment, és responsabilitat del Client el fet de mantenir aquesta informació actualitzada perquè els serveis prestats per UBILIBET es puguin executar correctament. UBILIBET no es fa responsable en cap cas dels problemes i de les incidències derivats del fet que les dades de contactes proporcionades pel Client no estan actualitzades o no són veraces, exactes o correctes.

En alguns casos, es poden aplicar càrrecs addicionals per les renovacions fetes fora de termini. El període addicional per fer les renovacions (redemption period) pot variar segons l’extensió i l’agent d’assignació del qual es tracti.

Així mateix, pot donar-se el cas a la inversa d’haver de fer la renovació abans de la data d’expiració (threshold period). En alguns casos, en funció de l’extensió i de l’agent d’assignació, s’exigeix un preavís de renovació més llarg de l’habitual (1 mes) per poder efectuar-la a temps.

IMPORTANT: UBILIBET només fa la renovació tàcita de dominis prevista en aquestes Condicions de servei (renovació a falta de comunicació en aquest sentit dins de termini o a falta de comunicació absoluta per part del Client) una sola vegada. La falta de comunicació —absoluta o a temps— pot comportar la no-renovació del servei, sense necessitat de donar informació ulterior al Client sobre això. La no-renovació d’un servei pot comportar pèrdues d’informació o de dades per al Client, que és l’únic responsable d’aquestes pèrdues. El mateix que es preveu en aquest apartat s’aplica en cas d’impagament de les factures per servei, sia inicial o de renovació: si arriba el venciment de la factura de contractació del servei o de renovació (el que escaigui) i s’ha requerit el pagament al Client, i aquest no paga, UBILIBET es reserva el dret a anul·lar definitivament el servei sense tràmit ulterior i sense que se li pugui imputar a UBILIBET cap responsabilitat, conseqüència, etc. per això.

10. Anul·lació o no-renovació dels serveis

Havent-se executat els serveis, el Client pot sol·licitar-ne l’anul·lació o la no-renovació; tanmateix, degut a la naturalesa dels serveis prestats, no es fa cap devolució, ni total ni parcial, del que ha abonat.

Per anul·lar o per no renovar un servei concret, el Client ha de comunicar el preavís a UBILIBET en els períodes establerts en la taula següent d’acord amb la modalitat de renovació triada:

taula-renovacions-CAT

UBILIBET renova automàticament els serveis si no rep el desig exprés del Client per procedir a l’anul·lació o la no-renovació en els terminis establerts i el Client assumeix el cost d’aquesta renovació. Aquesta renovació només es dona per al primer següent període de duració del contracte després d’entrar en vigor (normalment, un any). UBILIBET es reserva el dret a no renovar un servei més enllà de la primera anualitat de pròrroga d’aquest si (1) hi ha un impagament o (2) no rep instrucció expressa del Client en aquest sentit, sense que li sigui imputable cap responsabilitat contractual o extracontractual per la pèrdua de dominis, dades, lucre cessant, etc.

11. Terminació total dels serveis i/o trasllat de serveis

Llevat que s’indiqui el contrari en les condicions particulars o per la naturalesa del servei en qüestió, la duració dels serveis contractats sol ser anual.

Tal com s’indica en punts anteriors, i tret de pacte en contrari, la renovació és generalment automàtica, de manera que, si el Client no vol renovar, ha de comunicar-ho amb l’antelació establerta.

Això no obstant, les parts contractants poden posar fi a la relació contractual d’acord amb la normativa aplicable i segons les causes admeses en dret, com ara: (i) acord mutu entre les parts manifestat per escrit i (ii) resolució anticipada del contracte, sempre que el Client comuniqui a UBILIBET per escrit i mitjançant preavís la voluntat de no continuar amb el servei contractat.

En qualsevol cas, la terminació de la relació contractual no exonera les parts del compliment de les obligacions pendents, en cas d’haver-n’hi.

Sens perjudici de tot l’anterior, les parts poden terminar la relació en qualsevol moment, suposat que l’altra part (i) incompleix greument o reiteradament les obligacions assumides; (ii) entra en liquidació o concurs voluntari o obligatori; (iii) o en cas de donar-se qualsevol altra circumstància prevista en les lleis.

Si l’incompliment del Client és causa de resolució del contracte, UBILIBET es reserva el dret a terminar per endavant aquest contracte i, per tant, a desposseir el Client del producte contractat sense previ avís i sense que el Client tingui dret a indemnització ni a devolució de cap import. Per exemple, l’impagament de la contractació o de la no-renovació d’un servei autoritza UBILIBET a deixar de prestar aquest servei —sense necessitat d’avisar prèviament, al marge del que s’esmenta en aquestes condicions— sense assumir cap mena de responsabilitat per les conseqüències que aquest tall definitiu del servei tingui per al Client o per a tercers.

Si el Client decideix de posar fi a la relació contractual i traslladar la seva cartera de dominis a un altre proveïdor de serveis durant l’etapa de renovació, ha d’indicar expressament el seu desig d’anul·lar la renovació en el termini d’anul·lació establert en la taula anterior i d’acord a la seva modalitat de facturació.

Si no avisa dins del termini establert sobre la seva voluntat de no renovar els dominis, UBILIBET procedeix a la renovació per evitar qualsevol mena de perjudici (per exemple, la pèrdua per part del Client del domini i de tots els elements accessoris, com ara llocs web i/o comptes de correu) i el Client assumeix el cost d’aquesta renovació. Vegeu condició 9.

En qualsevol cas, davant una manca de comunicació per part del Client, UBILIBET procedeix a la renovació dels dominis —una sola vegada, vegeu condició 9— i el Client s’ha de fer càrrec dels costos associats. Això no obstant, davant l’absència de comunicació per part del Client, per defecte, UBILIBET renova els dominis establint l’estat «ACTIU NO RENOVEU», tret que el Client hagi manifestat expressament la seva voluntat de renovar-los abonant els preus pactats.

II. Altres clàusules relatives al servei

12. Protecció de dades

Les dades personals recopilades durant el registre i el pagament dels serveis d’UBILIBET (una empresa del Grup Register: https://www.registergroup.eu) s’emmagatzemen en bases de dades electròniques de la seva propietat, situades a Florència (Register.it S.p.A., amb domicili social a Viale della Giovine Italia 17, Florència, CAP 50122). UBILIBET es compromet constantment a protegir la privacitat en línia dels seus usuaris. En el web d’UBILIBET (politica-de-privacidad i politica-de-cookies), podeu consultar la política de privacitat, entendre com es tracta la vostra informació personal quan feu servir els nostres serveis, i proporcionar un consentiment voluntari informat i conscient per al tractament de les vostres dades personals. Us recordem que, en les diverses seccions dels llocs web d’UBILIBET en les quals recopilem dades personals, es publica informació específica, de conformitat amb l’article 13 del Reglament UE 2016/679 (en endavant, Reglament), per a la seva lectura necessària i aprovació abans de lliurar les dades sol·licitades. La informació i les dades proporcionades per vós o adquirides d’una altra manera durant el registre en els diversos serveis d’UBILIBET (entre d’altres: registre de noms de domini, comptes de correu electrònic, subministrament de certificats, prestació d’espai web, serveis d’allotjament i subministrament d’altres serveis auxiliars; en endavant, en conjunt, els Serveis) es tractaran d’acord amb les normes aplicables i les obligacions de confidencialitat que inspiren les activitats d’UBILIBET. D’acord amb el Reglament, el tractament de dades personals que du a terme UBILIBET s’ha de basar en els principis de legalitat, correcció, transparència, propòsit i límits de retenció de dades, minimització de dades, precisió, integritat i confidencialitat.

12.1. Tractament de dades personals

En relació amb el tractament de dades personals relatives al Client, UBILIBET actua com a responsable a efectes administratius, de facturació i de gestió general de la relació contractual amb el Client, a efectes de la protecció dels seus interessos i del compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte UBILIBET (a tall d’exemple, les normes sobre conservació de dades de tràfic), així com en referència al tractament de dades personals relacionades amb alguns dels Serveis, com ara el registre i/o la gestió de noms de domini, tal com es descriu en detall en la política de privacitat disponible en l’enllaç següent: https://www.ubilibet.com/ca/legal/politica-de-privacitat-i-galetes/.  

En referència amb la prestació dels Serveis que preveuen el tractament de dades personals per compte del Client, aquest normalment actua com a responsable del tractament, llevat que actuï com a encarregat del tractament per compte d’un tercer que sigui responsable del tractament o com a encarregat ell mateix del tractament, mentre que UBILIBET sol actuar com a encarregat del tractament per compte del Client, de conformitat amb les instruccions emeses per aquest i detallades per escrit a l’Acord estàndard de dades (standard DPA) disponible en aquest enllaç i que s’ha de considerar part integrant de les Condicions generals del servei.

Si el Client vol personalitzar el contingut de l’Annex 1 de l’Acord estàndard de tractament de dades, pot descarregar el document «Versió editable de l’Acord de tractament de dades.pdf» en aquest enllaç. En aquest cas, el Client es compromet a emplenar i signar el contracte corresponent, i a enviar-lo a dpo@ubilibet.legal.

12.2. Dret de desistiment i altres drets de l'usuari final (consumidor)

Els serveis s’activen normalment no més tard de les 24-48 hores posteriors a la seva contractació en ferm. Havent-se contractat el servei i iniciada la prestació d’aquest, no existeix dret de desistiment a favor del Client o consumidor final.

En relació amb el que disposa la normativa espanyola per a la defensa dels consumidors i usuaris, i la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2011, sobre drets dels consumidors, s’informa al Client, i aquest accepta i confirma expressament (complint el que es preveu en el Reial decret legislatiu 1/2007, en especial, els articles 97.1.l i 99.2), que, ateses les característiques dels serveis contractats i els procediments automatitzats que s’utilitzen, es produeix una simultaneïtat entre la sol·licitud del servei i l’inici del compliment del contracte, així com una personalització d’aquests (elecció del nom de domini). En aquest sentit, un cop que, per part d’UBILIBET, s’ha iniciat el compliment de la prestació del servei en qüestió, el Client no pot optar a desistir de la contractació efectuada.

Els serveis que presta UBILIBET no s’engloben en cap de les categories reconegudes al Reglament UE 2022/2065 (serveis intermediaris). Igualment, UBILIBET està exempta de l’aplicació del Reglament conforme a l’article 19 d’aquest. Sense perjudici de tot això, UBILIBET incorpora en aquestes Condicions generals gran part dels continguts recollits en els articles 1 a 18 del Reglament, en nom de la claredat i de la millor defensa i informació dels usuaris dels Serveis.

Els serveis descrits en aquestes CGS poden estar subjectes a controls/restriccions a l’exportació imposats per la Unió Europea i/o els països de l’AELC-EFTA (col·lectivament, “els Països que imposen embargaments” —PIE—). Per tant, els serveis descrits en aquestes Condicions generals no podran reexportar-se, vendre’s, transferir-se ni utilitzar-se de cap altra manera per prestar serveis ni per fer subministraments a l’Iran, la Federació Russa o la República de Bielorússia, ni tampoc a determinades regions d’Ucraïna, en particular Sebastòpol, Crimea, Zaporíjia, Luhansk i Donetsk (col·lectivament, “Països sotmesos a embargament”), ni a un nacional sancionat o resident d’aquests països, ni per mediació o per mitjà d’ells. Si els PIE cancel·len la prohibició de reexportació relativa als països sotmesos a embargament, aquesta prohibició de reexportació es cancel·larà automàticament en la mesura que sigui modificada la regulació corresponent i en la mesura que variï la llista de Països sotmesos afectats.

Si el Client o algun dels seus clients finals utilitzen els Serveis o hi accedeixen contravenint les normes establertes pels PIE, el Client en serà l’únic i exclusiu responsable. El Client es compromet a complir íntegrament totes les lleis aplicables, incloses, entre d’altres, les normes d’exportació i importació establertes pels PIE.

El Client manifesta i garanteix que cap dels continguts o informacions adquirits a través de la utilització dels serveis s’usarà amb finalitats nocives o il·lícites, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol de les activitats, subministraments o serveis enumerats en les resolucions dictades pels PIE, excepte autorització expressa per a aquestes finalitats per part de l’autoritat governamental competent. Així mateix, el Client es compromet al fet que els seus clients també es comprometin a complir íntegrament la normativa aplicable en aquesta matèria. UBILIBET podrà resoldre immediatament aquest Contracte i cancel·lar el Servei, mitjançant notificació per escrit al Client, si aquest o qualsevol de les seves filials, els seus directius, empleats, contractats, administradors i/o agents incompleixen de qualsevol manera la seva obligació de respectar la prohibició de reexportació als Països sotmesos a embargament, establerta amb aquest document, així com la legislació corresponent en matèria de control d’exportacions dels Països que imposen els embargaments (PIE).

III. Modificacions contractuals, responsabilitats i propietat intel·lectual

13. Modificacions en les CGS

UBILIBET es reserva el dret a modificar aquestes CGS i/o les condicions particulars de cada servei en qualsevol moment, i s’ha d’entendre sempre que les vigents són les darreres publicades a https://www.ubilibet.com/ca/legal/. Les modificacions es fan segons el que s’estableix en aquestes CGS i conforme al que disposa la normativa aplicable vigent a cada moment. S’entén que el Client accepta les modificacions si, havent-se transcorregut aquest període, continua fent servir o renova els serveis proporcionats per UBILIBET.

14. Règim de responsabilitat

El Client es compromet a actuar lleialment i de bona fe mentre utilitza els serveis contractats a UBILIBET.

El Client té la responsabilitat total del contingut allotjat en els productes o serveis contractats; de la informació transmesa i emmagatzemada; dels enllaços; dels perjudicis a tercers, i de les accions legals que poden desencadenar-se en relació amb la propietat intel·lectual i altres matèries.

El Client és responsable del compliment de les lleis aplicables i de les normes que regulen el funcionament del producte o servei contractat.

El Client certifica que, conforme al seu lleial saber i entendre, l’ús que fa dels serveis és lícit i que no afecta els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

El Client assumeix la responsabilitat a tots els efectes per l’ús indegut que faci dels serveis que ofereix UBILIBET.

UBILIBET no es responsabilitza de cap manera, ni directa ni subsidiària, de qualsevol dany directe o indirecte que el Client ocasioni a tercers amb la seva conducta i/o ús dels productes i serveis que ofereix UBILIBET.

En tots els casos i independentment del servei o dels serveis contractats, el Client és responsable de fer les seves còpies de suport o de seguretat per salvaguardar la seva informació, sense que, en cap cas, es pugui responsabilitzar UBILIBET de possibles pèrdues de dades, econòmiques o de qualsevol altra mena. Això s’aplica fins i tot en cas de cancel·lació —per qualsevol causa— del Servei.

UBILIBET no conserva els registres d’accés al web ni als comptes de correu del Client associats al domini o als dominis contractats.

En definitiva, i amb caràcter merament exemplificatiu i no exhaustiu, UBILIBET no es fa responsable del contingut allotjat en els serveis contractats o de la informació que es transmet; dels errors causats per tercers; de la contaminació per virus en els equips del Client; de les intrusions de tercers als serveis d’UBILIBET malgrat tenir mesures de seguretat; de configuracions defectuoses per part del Client; de la deterioració dels aparells o del mal ús del Client; de la vulneració de drets de propietat intel·lectual, industrial o de qualssevol altres drets de tercers que es derivin del mal ús dels serveis d’UBILIBET per part del Client; i, en general, de tot el que sigui exclusivament imputable al Client.

UBILIBET no pot ser considerada en cap cas responsable davant el Client ni davant tercers de la pèrdua de beneficis, pèrdua d’ingressos ni de qualsevol altra forma de pèrdua de beneficis o danys indirectes o resultants relacionats amb aquestes CGS. A petició de les autoritats competents, es poden suspendre, anul·lar o transferir els serveis.

15. Comunicació entre les parts

La relació entre les parts és la de Client i proveïdor de serveis.

Per regla general, i llevat dels supòsits en els quals es requereix legalment alguna formalitat específica, les parts acorden de comunicar-se per correu electrònic emprant els contactes i les adreces acordades durant l’alta. Com s’ha repetit nombroses vegades, el Client té l’obligació d’informar dels canvis en els contactes responsables i en les seves adreces, perquè UBILIBET pugui prestar el servei correctament.

No obstant això, també es pot mantenir correspondència amb el Client, en funció de l’àrea del vostre interès:

  • Finances i facturació
  • Suport tècnic
  • Altres

16. Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

UBILIBET és el propietari de totes les marques comercials, drets d’autor i propietat, know-how, i tots els programes informàtics relacionats amb els serveis que proporciona UBILIBET. Al Client solament se li concedeix un dret d’usuari limitat i no transferible en aquest respecte.

El Client garanteix que és propietari de la informació que utilitza, emmagatzema i/o transmet mitjançant el servei contractat o que, en tot cas, té l’autorització corresponent i no perjudica altri.

IV. Llei aplicable i fòrum competent

17. Dret aplicable i jurisdicció d'UBILIBET

Les lleis aplicables respecte a aquest contracte i a la seva interpretació i resolució són les espanyoles. Les parts se sotmeten, en el cas dels usuaris professionals i de persones jurídiques, renunciant expressament a la jurisdicció que els pot correspondre, als jutjats i tribunals de Barcelona capital.

Desplaça cap amunt