Condicions particulars del servei de monitoratge de marca en dominis

Actualitzat: 12/01/2024
Versió: 1.2

1.- Aquestes Condicions particulars del servei, juntament amb les Condicions generals, regulen les relacions de prestació de serveis sorgides entre UBILIBET, SL (d’ara endavant, UBILIBET), amb domicili social al carrer Ulldecona, 21, planta 1, 08038, Barcelona (Espanya), i el Client.

2.- Aquestes Condicions particulars entraran en vigor en el moment en què el Client contracti per primera vegada el Servei i estaran vigents mentre el Client mantingui el servei contractat o, si això no fos possible, mentre no siguin substituïdes per una altra versió posterior.

3.- El Client haurà d’informar UBILIBET de les paraules per a les quals vol activar el monitoratge de dominis, a més d’indicar les adreces de correu electrònic on vol rebre les alertes. Qualsevol inexactitud en les dades facilitades (o canvi de dades no comunicat) serà responsabilitat del Client.

4.- UBILIBET es compromet a actuar amb diligència i de bona fe en les relacions amb el Client, així com a prestar els serveis d’acord amb els termes establerts. Per prestar el servei, UBILIBET es recolza en la tecnologia d’un altre proveïdor. Per tant, UBILIBET no es fa responsable dels errors d’altri o de tercers.

UBILIBET té la màxima experiència i treballa amb gran rigor, però no pot garantir en cap cas l’èxit i la detecció de tots els dominis fraudulents o sospitosos a la xarxa. En conseqüència, UBILIBET tampoc no serà responsable si no s’indiquen expressament alguns dominis com a sospitosos.

5.- El Client és conscient i coneix que contracta el servei de monitoratge per rebre alertes setmanals amb l’escaneig de nous dominis detectats i que inclouen les paraules seleccionades, i que no hi ha una garantia total de detecció dels dominis sospitosos. Per tant, és deure i responsabilitat del Client revisar les alertes.

Tingueu en compte que hi pot haver dominis que no incloguin les paraules seleccionades i que, així i tot, en el contingut del domini puguin estar infringint els vostres drets. Aquest tipus d’infraccions no es poden detectar amb aquest servei, a causa del seu abast limitat.

6.- UBILIBET només farà recomanacions. Les recomanacions d’UBILIBET no tenen en cap cas un caràcter vinculant. UBILIBET només comunicarà aquells casos de les alertes que consideri, sense necessitat d’aclarir cada domini. UBILIBET sempre actuarà per ordre del Client per a qualsevol acció posterior; mai per iniciativa pròpia. És el Client qui decideix i dona l’ordre per iniciar accions contra el domini sospitós o fraudulent.

7.- Les accions posteriors contra aquests dominis NO estan incloses en el preu del servei de monitoratge.

8.- El preu per servei serà l’indicat pel consultor assignat. És un cost per paraula monitorada.

9.- La durada del servei és anual (1), renovable per períodes iguals (1). El servei quedarà automàticament renovat si no hi ha un preavís per escrit trenta (30) dies abans de l’expiració del servei.

10.- En cas de voler finalitzar la relació contractual de manera anticipada, el Client haurà de comunicar per escrit aquesta circumstància a UBILIBET. Això no obstant, UBILIBET comunica que aquest servei no admet devolucions, pel fet que, una vegada abonada l’anualitat del monitoratge, el servei ha estat completament executat. A causa de la naturalesa del servei, UBILIBET no farà cap reembossament ni total, ni parcial. Tanmateix, si el Client ho desitja, podrà continuar rebent les alertes durant el que quedi d’any.

Desplaça cap amunt