Condicions Particulars dels Serveis Legals

Actualitzat: 10/01/2024
Versió: 1.1

I. Requeriments o cartes de cessament i desistiment (d'ara endavant, C&D)

Aquest acord forma part integrant i complementa les Condicions Generals de Servei d’UBILIBET (CGS). Les CGS i aquest acord estableixen els termes i les condicions aplicables al servei d’enviament de cartes de cessament i desistiment per infraccions que UBILIBET presta al Client.

La C&D és una comunicació que s’envia al presumpte infractor perquè cessi i desisteixi de l’activitat fraudulenta que està cometent. És molt habitual en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial pel fet que és de gran utilitat si s’aconsegueix l’esmentat cessament i desistiment de la infracció, ja que és una forma molt més ràpida i econòmica de solucionar els conflictes. El principal objectiu d’aquesta comunicació és que se cessi immediatament de cometre l’acció infractora, així com advertir que, si l’acció continua, s’emprendran les accions legals que siguin procedents.

UBILIBET sempre actuarà per ordre del Client per enviar qualsevol C&D. És el Client qui decideix i dona l’ordre del servei per enviar les cartes de cessament i desistiment. Per efectuar aquestes comunicacions, el Client autoritza UBILIBET a realitzar totes les accions que siguin necessàries amb els tercers implicats en el seu nom i representació. UBILIBET es reserva el dret a sol·licitar al Client el degut poder de representació en qualsevol moment, ja que hi pot haver tercers implicats que el sol·licitin. El Client té el deure d’aportar dins el termini i en la forma escaient la documentació exigida per UBILIBET per a la prestació correcta del servei. UBILIBET no serà responsable en cap cas d’actuacions perjudicials generades pel Client, com tampoc de reclamacions que puguin derivar de les instruccions proporcionades pel Client.

Tota la informació rebuda pel Client es tractarà com a confidencial i no es revelarà a tercers.

UBILIBET té la màxima experiència i treballa amb gran rigor, però no pot garantir l’èxit del cessament i desistiment de l’acció fraudulenta. Per a l’efectivitat d’aquest tipus d’acció, cal la col·laboració de l’infractor o de tercers implicats, per la qual cosa, a priori, no es pot assegurar que funcioni. En funció de les circumstàncies particulars de cada infracció, les probabilitats poden ser diferents. L’equip d’UBILIBET proporcionarà informació sobre aquestes circumstàncies i els riscos que hi pugui haver, sense que en cap cas incorri en cap responsabilitat.

No hi ha un temps estimat perquè el cessament i desistiment es faci efectiu, ja que depèn de l’infractor i dels tercers implicats. De vegades podria tenir efecte l’endemà o la setmana següent, d’altres al mes següent o, fins i tot, podria donar-se el cas que no acceptin les nostres pretensions. UBILIBET tampoc assegura la resposta de l’infractor o d’altres agents implicats, ja que no hi tenen cap obligació legal. En algunes ocasions, podria donar-se la circumstància que no hi hagi resposta de cap de les parts. No obstant això, des d’UBILIBET es fan tots els reenviaments que siguin necessaris per pressionar l’infractor i els agents implicats, a fi de maximitzar les probabilitats d’èxit d’aquesta acció.

Aquest servei no admet devolucions, pel fet que, un cop realitzada la investigació prèvia, redactat el C&D i enviat a tots els agents implicats, el servei ha estat completament executat. Per tant, a causa de la naturalesa del servei, UBILIBET no farà cap reembossament.

El Client accepta i consent aquests termes i condicions a l’hora de contractar el servei.

II. Disputes de noms de domini

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) va adoptar la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) per solucionar els problemes que causen els conflictes que es produeixen entre marques i noms domini.

El centre de mediació i arbitratge de l’OMPI és l’organisme més conegut per resoldre conflictes d’aquestes característiques.

La Política Uniforme s’aplica a tots els dominis genèrics de primer nivell (gTLD), des del .com fins als dominis de primer nivell més recents. També s’aplica a molts dominis de nivell superior de codi de país (ccTLD) (per exemple, .es o .fr) i, de vegades, fins i tot als dominis de tercer nivell d’aquests ccTLD. Així mateix, s’aplica als dominis de tercer nivell registrats com a .co.com. A més, altres dominis de primer nivell de codi de país (ccTLD) han adoptat pràctiques i requisits específics que es poden continuar utilitzant en diferents serveis de resolució de conflictes (per exemple, .uk, .us o .eu). En totes aquestes disputes, és possible optar per la transferència o la cancel·lació del nom de domini fraudulent.

Un altre procediment de disputa és l’URS, que s’aplica a tots els gTLD que van entrar en funcionament a partir del 2013. És similar a l’UDRP. La diferència clau és que no és possible aconseguir la transferència del nom de domini (se suspèn durant un any).

Per tant, les taxes d’UBILIBET i les taxes oficials canviaran en funció del procediment de disputa i del nom de domini (o noms de domini) que calgui recuperar. UBILIBET informarà degudament el Client dels preus en el moment de sol·licitar el servei.

Un cop obtinguda la transferència del nom de domini en disputa, la nostra àrea d’Administració portarà a terme la transferència del nom de domini al nostre control. El procediment de transferència suposarà un cost addicional, que serà degudament informat al client en el moment de sol·licitar el servei.

Els serveis d’UBILIBET engloben tota la investigació prèvia, redacció i presentació de la demanda, el seguiment i totes les comunicacions que es duguin a terme amb el Centre competent fins a la resolució emesa pel panelista.

UBILIBET no pot garantir l’èxit en la recuperació o la cancel·lació del nom de domini, ja que la decisió dependrà del panelista assignat i del seu criteri.  Per tant, UBILIBET no serà responsable en cap cas si no s’aconsegueix una resolució favorable que ordeni la transferència o la cancel·lació del nom de domini.

Aquest servei no admet devolucions, ja que, un cop realitzada la investigació prèvia, la redacció i la presentació de la demanda, el seguiment i totes les comunicacions amb el Centre, el servei ha estat completament executat. Per tant, a causa de la naturalesa del servei, UBILIBET no farà cap reembossament, llevat que la demanda es retiri abans del nomenament del Panel en els casos substancials davant la WIPO. En aquests casos, s’efectua únicament una devolució parcial de les taxes en els casos en què sigui procedent. No s’efectuarà la devolució parcial en els procediments de disputes on no hi hagi aquesta possibilitat (per exemple, URS o algun ccTLD). En aquests casos, el client tindrà aquesta informació en sol·licitar el servei.

UBILIBET sempre actuarà per ordre del Client per presentar qualsevol demanda per iniciar un procediment de disputes. És el Client qui decideix i dona l’ordre del servei per iniciar la recuperació o la cancel·lació d’un nom de domini. Per a aquest servei, el Client autoritza UBILIBET a dur a terme totes les accions que siguin necessàries amb els tercers implicats en el seu nom i representació. UBILIBET es reserva el dret a sol·licitar al Client el degut poder de representació en qualsevol moment, ja que hi pot haver entitats que el sol·licitin. El Client té el deure d’aportar dins el termini i en la forma escaient la documentació exigida per UBILIBET per a la prestació correcta del servei. UBILIBET no serà responsable en cap cas d’actuacions perjudicials generades pel Client, com tampoc de reclamacions que puguin derivar de les instruccions proporcionades pel Client.

Tota la informació rebuda pel Client es tractarà com a confidencial i no es revelarà a tercers.

El Client accepta i consent aquests termes i condicions a l’hora de contractar el servei.

Desplaça cap amunt