Condicions dels serveis de Privacy & Proxy per a noms de domini

Actualitzat: 10/01/2024
Versió: 1.1

Aquest acord forma part integrant de les Condicions generals de servei (CGS) d’UBILIBET i les complementa. Les CGS i aquest acord estableixen els termes i les condicions aplicables al servei Privacy&Proxy que UBILIBET presta al Client.

Serveis Privacy: els serveis de privacitat fan possible que el titular d’un nom de domini consti com a registrant en el registre, però publicant informació de contacte vàlida alternativa (per exemple, una adreça de servei de reenviament de correu).

Serveis Proxy: els serveis proxy o de representació fan possible que el titular d’un nom de domini preservi la confidencialitat de certes dades d’identitat i de contacte en la informació pública de Whois. El proveïdor del servei de proxy (en aquest cas, UBILIBET, si es contracta el servei) es converteix en el titular del nom registrat en el registre i la seva identitat i dades de contacte apareixen en la informació Whois.

En aquest cas, UBILIBET s’encarrega d’informar-vos de tot el que succeeix amb el domini del Client, perquè totes les comunicacions relatives al/s vostre/s domini/s s’envien a les adreces habilitades d’UBILIBET com a proveïdor de serveis proxy. Per l’essència mateixa del servei, el Client autoritza UBILIBET a efectuar en el seu nom i representació totes les accions que calguin amb els tercers implicats; principalment, UBILIBET reenvia les comunicacions al Client i respon als diversos agents implicats.

Per contractar aquest servei, el Client ha d’aportar totes les dades sol·licitades a instància d’UBILIBET per a la seva correcta prestació.

Tota la informació que rep el Client es tracta com a informació confidencial i no es revela a tercers (tret que així ho exigeixi algun mandat legal).

UBILIBET no és en cap cas responsable per les actuacions del Client, raó per la qual UBILIBET té dret a denegar, suspendre o anul·lar el servei en circumstàncies determinades i fins i tot pot divulgar-ne la informació personal si li és requerit per autoritats amb competència.

Aquestes circumstàncies es donen quan hi ha un il·lícit flagrant, quan es constitueix una amenaça per als usuaris o quan hi ha un procediment legal obert en contra del Client, o bé —ja que UBILIBET és un agent registrador acreditat i proveïdor de proxy— per complir les normes, les polítiques o els procediments de la Corporació d’Internet per a l’assignació de noms i nombres (ICANN).

En el moment de contractar el servei, el Client accepta aquesta part integrant d’aquests termes i condicions, i hi consent.

Desplaça cap amunt